Het fonds is per 1 mei 2018 opgeheven
Lokale initiatieven verdienen steun.
Blijf op de hoogte,
geef je emailadres door

Algemene voorwaarden


 1. Het toegezegde bedrag is inclusief eventueel de door de begunstigde verschuldigde belasting.
 2. Uw organisatie mag haar rechten of verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van het Zoetermeerfonds aan derden overdragen.
 3. De donatie van het Zoetermeerfonds is gebaseerd op de van u ontvangen gegevens, in het bijzonder de projectomschrijving en de begroting met dekkingsplan.
 4. Bij wijzigingen in uw organisatie, de projectopzet, de begroting, het dekkingsplan, de datum/planning van het project en andere omstandigheden die van invloed (kunnen) zijn op (de hoogte) van de donatie van het Zoetermeerfonds dient u het Zoetermeerfonds onmiddellijk schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen en is goedkeuring van het Zoetermeerfonds vereist.
 5. De financiële toekenning wordt door het Zoetermeerfonds verleend onder voorwaarde van een volledige nakoming door uw organisatie van de met het Zoetermeerfonds gemaakte afspraken, met inbegrip van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden.
 6. Het Zoetermeerfonds behoudt zich het recht voor zijn donatie in te trekken of de hoogte daarvan aan te passen wanneer:
  1. Er niet, niet geheel of niet langer sprake is van een juiste nakoming van de afspraken
  2. Er geen of onvoldoende verwezenlijking van de beoogde activiteiten plaatsvindt/plaatsvond
  3. De door het Zoetermeerfonds ter beschikking gestelde middelen niet of niet volledig benodigd zijn
  4. Faillissement, surseance van betaling of een schuldsanering wordt aangevraagd van uw organisatie, dan wel beslag wordt gelegd op activa van uw organisatie
  5. Het Zoetermeerfonds met de door u ingediende stukken zoals vermeld in punt 5 in redelijkheid niet kan instemmen
  6. Het Zoetermeerfonds binnen 12 maanden na dagtekening van deze brief van u geen schriftelijk verklaring heeft ontvangen dat het beoogde project zal doorgaan
  7. Het Zoetermeerfonds, na u hiervoor in gebreke heeft gesteld, geen financiële verantwoording van u heeft ontvangen.
 7. In de onder punt 6 genoemde gevallen kan door het Zoetermeerfonds ook (gehele of gedeeltelijke) restitutie worden verlangd
 8. Indien een donatie is besteed aan de investering in één of meer zaken, dient u tijdig met het Zoetermeerfonds in overleg te treden over herbestemming hiervan, wanneer:
  1. Uw organisatie ophoudt te bestaan en/of
  2. Deze zaken niet of niet meer gebruikt worden voor de activiteiten waarvoor uw organisatie deze volgens uw aanvraag bestemd had.
 9. Het Zoetermeerfonds controleert de besteding van donaties:
  1. Bij besteding tot € 5.000,= via een bestedingsverklaring en overzichten van inkomsten en uitgaven. De indeling van het overzicht van inkomsten en uitgaven is gelijk aan de definitieve begroting zoals u deze aan het Zoetermeerfonds heeft toegestuurd., zodat vergelijking mogelijk is. Op eerste verzoek hiertoe van het Zoetermeerfonds dient u bonnen en facturen te overleggen. Het Zoetermeerfonds behoudt zich het recht voor om de inkomsten en uitgaven van het project bij uw organisatie zelf te (laten) controleren, waaraan uw organisatie alle medewerking dient te verlenen.
  2. Bij bedragen vanaf € 5.000,= aan de hand van een accountantsverklaring die uw organisatie laat opmaken door een onafhankelijke externe registeraccountant, uit welke verklaring blijkt dat de verstrekte middelen daadwerkelijk besteed zijn aan het overeengekomen doel.
 10. Het Zoetermeerfonds behoudt zich het recht voor publiciteit te geven aan de door het fonds verstrekte steun. In uw eigen publiciteitsuitingen dient u de naam van het Zoetermeerfonds als volgt te hanteren: Het Zoetermeerfonds.
 • Contactgegevens

 • Stichting Zoetermeerfonds
 • Postadres: Giekwerf 19, 2725 DV Zoetermeer
 • Emailadres: info@zoetermeerfonds.nl
 • Telefoonnummer: 06-24843535
 • Overige informatie

 • KvK: 66635055
 • RSIN: 8566.39.989
 • Rekeningnummer: NL 98 RABO 0311 7524 11